Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
REGULAMIN FORUM SKRZYNIOWEGO
#1
WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY FORUM.SKRZYNIE.COM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

Wprowadzenie

Dziękujemy za odwiedzenie niniejszej strony internetowej forum.skrzynie.com.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) i zapraszamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności oraz zasadami korzystania ze Strony.

Niniejszy dokument obejmuje politykę prywatności Strony Internetowej oraz zasady korzystania z forum internetowego dostępnego na Stronie. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 

Prosimy pamiętać, że nie odpowiadamy za treść wypowiedzi zamieszczanych na Forum przez Użytkowników. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za użyteczność, dokładność i kompletność jakiejkolwiek wypowiedzi. 

Dane firmowe i kontaktowe

Właścicielem Strony Internetowej oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych za jej pośrednictwem jest GRZEGORZ MAKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAKOWSKI GRZEGORZ BCS (adres miejsca prowadzenia działalność i adres do korespondencji: ul. Mikołajczyka 63A, 41-200 Sosnowiec) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6441036013, REGON 272439073, adres poczty elektronicznej: forum@skrzynie.com.pl (dalej jako: „Właściciel Strony”, „Administrator” lub „Usługodawca”).

We wszelkich sprawach związanych ze Stroną proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: forum@skrzynie.com.pl lub pisemnie na adres ul. Mikołajczyka 63A, 41-200 Sosnowiec.

1. Ogólne warunki korzystania ze Strony

Do prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej wymagane jest:

- Komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
- Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0.6 i wyższej.
- Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

Dodatkowo do korzystania z Newslettera niezbędny jest dostęp do poczty elektronicznej (e-mail).

Korzystający ze Strony obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Korzystającego ze Strony obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Wszelkie reklamacje związane z korzystanie ze Strony można zgłaszać w szczególności na adres: forum@skrzynie.com.pl lub pisemnie na adres ul. Mikołajczyka 63A, 41-200 Sosnowiec. W opisie reklamacji zalecamy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Prawem właściwym dla Strony Internetowej jest prawo polskie.

2. Zasady korzystania z Forum

Usługodawca udostępnia w ramach Strony Internetowej forum internetowe – jest to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę umożliwiająca korzystającym z niej prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów i opinii oraz wzajemną pomoc (dalej jako: „Forum”).

3. Warunki korzystania z Forum:

- Forum dostępne jest na Stronie Internetowej, jest całkowicie bezpłatne i dostępne jest przez czas nieoznaczony.
- Przeglądanie Forum, w tym poszczególnych wątków i postów nie wymaga podania żadnych danych osobowych, ani spełnienia dodatkowych warunków i odbywa się w sposób anonimowy.
- Wypowiedzi zamieszczane na Forum powinny być związane z tematyką Strony Internetowej, tj. powinny dotyczyć tematyki skrzyń biegów oraz powinny być publikowane w odpowiednim dziale dla danej kategorii wątków albo postów. Wypowiedzi powinny odnosić się do komentowanej treści i powinny wnosić wartość dodaną do prowadzonej dyskusji.
- Odwiedzający Stronę Internetową i korzystający z Forum obowiązany jest do korzystania ze Strony oraz Forum w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony Internetowej lub narazić Administratora na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.
- Wypowiedzi zamieszczane na Forum powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
- Wypowiedzi zamieszczane na Forum powinny być sformułowane w języku polskim.
- Na Forum obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym , w tym treści: zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem; treści pornograficznych przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej; wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, lub wyznaniowej; pochwalających faszyzm, nazizm lub komunizm; propagujących przemoc; obrażających uczucia religijne; naruszających prawa osób trzecich.

4. System ostrzeżeń i kar:

- Użytkownik, który nie przestrzega przynajmniej jednej z niniejszych warunków korzystania z Forum otrzyma ostrzeżenie.
- Maksymalnie użytkownik może otrzymać do trzech ostrzeżeń.
- Po trzech ostrzeżeniach Użytkownik otrzyma Bana czasowego na okres dwóch tygodni.
- Jeśli pomimo ostrzeżeń i upływu Bana czasowego nadal będą miały miejsca nadużycia, to użytkownik otrzyma Ban na okres jednego miesiąca lub na stałe.
- Za spam, czy treści niezgodne z prawem - użytkownik zostanie zablokowany na stałe (z pominięciem ostrzeżeń).

5. W celu utworzenia konta na Forum należy:

- wybrać zakładkę rejestracji (pole: „Rejestracja”),
- potwierdzić zapoznanie się i akceptację zasad korzystania z Forum,
- w formularzu rejestracji podać następujące dane: login, hasło, adres e-mail oraz markę pojazdu.
-  kliknąć przycisk „Zakończ rejestrację” – w tym momencie zostaje utworzone konto na Forum.

Administrator zastrzega sobie prawo moderacji dodanych wątków albo postów w przypadku, gdy będą one zawierały treści bezprawne. Moderacja nastąpi po wcześniejszym bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do usunięcia treści bezprawnych z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

Korzystający z konta na Forum ma możliwość w każdej chwili rezygnacji z niego. W tym celu może przesłać swoją rezygnację w każdej chwili i bez podania przyczyny na adres forum@skrzynie.com.pl lub pisemnie na adres ul. Mikołajczyka 63A, 41-200 Sosnowiec.

Korzystającemu z Forum będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: forum@skrzynie.com.pl lub pisemnie na adres ul. Mikołajczyka 63A, 41-200 Sosnowiec. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.

6. Dane osobowe

Administrator, za wyjątkiem konta na Forum, nie przetwarza za pośrednictwem Strony Internetowej danych osobowych odwiedzających. Korzystanie ze Strony Internetowej jest w pełni anonimowe i nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. W wypadku konta na Forum Administrator przetwarza nazwę użytkownika oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail), które mogą stanowić dane osobowe.

W wypadku konta na Forum podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z niego. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których uzyskana została Twoja uprzednią zgoda lub, gdy udostępnienie danych jest prawnie dozwolone.

Administrator zapewnia, że przetwarzanie danychosobowych jest zgodne z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Administrator stosuje najlepsze środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Możesz to zrobić w każdym czasie kierując odpowiednią prośbę do Administratora.

Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Strony Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając naszą Stronę Internetowa). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowe, z wyłączeniem personalnej identyfikacji odwiedzających.

Odwiedzając naszą Stronę możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.

Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Strony, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Strony (np. w wypadku udostępnienia powierzchni Strony do integracji z serwisem Facebook.com). W tym ostatnim wypadku zalecam również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację o tym, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stroną Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

Zbieram również dane eksploatacyjne - adres IP odwiedzającego (tzw. logi), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Strony Internetowej. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Uwagi końcowe

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: forum@skrzynie.com.pl lub pisemnie na adres ul. Mikołajczyka 63A, 41-200 Sosnowiec.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości